ತೀರಿಕೊಂಡ ಝೆನ್ ಗುರುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿತ್ತೆ? : Tea time Story Poster