ಪ್ರೇಮದ ಗುರುತ್ವವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಡುವುದು…| ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಬೋಧನೆ

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಚಿಂತನೆ…