ಧೂಪದ ಗೊಗ್ಗವ್ವೆಯ 6 ವಚನಗಳು

ಶರಣೆ ಗೊಗ್ಗವ್ವೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…