ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ : ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೆ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಂಟ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.