ಚಪಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ : ಸುಭಾಷಿತ

“ಚಪಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…