ಶಂಭೂಕ ವಧಾ ಪ್ರಸಂಗ ~ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ : ಅರಳಿಮರ ಸಂವಾದ

ಯಾವಾಗ ಶಂಬೂಕನ/ಅಜ್ಞಾನದ ಶಿರಶ್ಚೇಧವಾಯಿತೋ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ದ್ವಿಜತ್ವ, ದ್ವಿಜತ್ವ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ … More

ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಮೂಲ ಕಂಟಕ ~ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ #1 : ಅರಳಿಮರ ಸಂವಾದ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಹೊರಟರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ಕಂಟಕಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬೇರಾಗಿರುವುದು ಈ ”ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ/ತಾರತಮ್ಯ … More

ನಾಸ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ~ ಅರಳಿಬಳಗ ಚರ್ಚೆ #1

ಅರಳಿಬಳಗ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ “ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಆಯ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ : https://aralimara.com/2018/03/09/spiritual/ ) ಆಸಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. … More