ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ನನ 9 ಹೇಳಿಕೆಗಳು