ಜಪಾನಿ ಪ್ರೇಮ ಪದ್ಯಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ…

ಮೂಲ: ವಿವಿಧ ಜಪಾನೀ ಕವಿಗಳು । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೇಶವ ಮಳಗಿ