ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹುಗಳು : 25 ಗಾದೆಗಳು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಸುನೈಫ್ ವಿಟ್ಲ 1. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಬಹುದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿರಿ ~ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾದೆ 2. ಏಳು ಸಲ … More