ಮೌಲಾನ ಜಾಮಿಯ 6 ತಿಳಿವಿನ ಹನಿಗಳು : Sufi Corner

ಮೌಲಾನ ಜಾಮಿ (ನೂರುದ್ದಿನ್ ಅಬ್ದರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಜಾಮಿ) ಖೊರಾಸನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತೋರ್ಬತ್ ಜಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಸೂಫಿ – ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂತಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯೂ … More

ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ : ಪ್ರೇಮದ ಹಾದಿಯ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ

ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರೇಮದ ಹಾದಿಯ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದದ್ದು. ಯಾರು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸೂಫಿ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ … More