ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದಂತೆ ದೃಶ್ಯದ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ : ಜಿಜೆಕ್ ಹೇಳಿದ ಜೋಕು!

ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದಂತೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೋವಿಯತ್ ಜೋಕ್ ಹೀಗಿದೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ … More