ಜಿಬ್ರಾನನ ‘ಮರಳು ಮತ್ತು ನೊರೆ’ಯಿಂದ… : ಅರಳಿಮರ posters

Postersಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ