ಓ ತಬ್ರೀಜಿನ ಸೂರ್ಯನೇ! : ಒಂದು ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಾನೇ ಅರಿಯದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾದರೂ ಏನನ್ನು? ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲ, ಯಹೂದಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಜೂಸನಲ್ಲ ನಾನು, … More

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವವರ ಬಳಿಯೊಂದು ಹಾರೈಕೆಯಿದೆ! : ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿ

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸೂಫಿ  ಸಂತ ಕವಿ ಶಮ್ಸ್, ಇರಾನಿನ ತಬ್ರೀಜ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ  ವಾಸವಿದ್ದ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಫಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿಯ ಶಿಷ್ಯ….