ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ : ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಬಹುತೇಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಹಾ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಮಾಸಗಳು. ಈ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಕಹಿಯಾಗಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐದಕ್ಕೆ ಐದೂ ಸ್ಟಾರ್’ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕುರಿತು ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮಾಡುವವರೇ ಬಹಳ.   ಕೆಲವರಿಗೆ […]