“ನನಗೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತು” : ಇದ್ರಿಸ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ ದರ್ವೇಶಿ ಕಥೆ

ಬೆಕ್ತಾಶಿ ದರ್ವೇಶಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವಿನಯಶೀಲ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. “ನೀನು ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, “ನನಗೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು” … More

ದರ್ವೇಶಿಗೆ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೇನು? : ಸೂಫಿ ಕಥೆ

ಅಬು ಸಯೀದ್ ಒಬ್ಬ ದರ್ವೇಶಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ. ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅವನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೇ ಒಮ್ಮೆ ಅಬು ಸಯೀದ್ … More