ತಾವೋ ತಿಳಿವು #38 ~ ತಾವೋ ಸುತ್ತ ದೇಶ ಕಟ್ಚಿದರೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಒಂದು ದೇಶ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವಿನೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ಝರಿಗಳು, … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #35 ~ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೇಶವಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ!

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಇಂಥದೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ….. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿರುವ ಇಂಥದೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು … More