ಅಪೂರ್ಣ ಕಳ್ಳತನ – ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕಥೆ : Tea time story

ಕಳ್ಳರು ಸುತ್ತಲಿನವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ!? ಕಥೆ ಓದಿ…

ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ : Tea time story

ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್!? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ