ಗೆಳೆತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಜನಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಹೊರತಾಗುತ್ತೀಯ? । ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ