ತಾವೋ ತಿಳಿವು #26 ~ ಮೌಲ್ಯ ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವುದು ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ಹುರಿದಷ್ಟೆ ನಾಜೂಕಿನ ಕೆಲಸ. ದಾವ್ ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ … More