ಶಿಶಿರದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ! : ಪ್ರಕೃತಿ – ಸರಸ್ವತಿಯರ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸತನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ದಿನವೂ ಹೌದು…