ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಪರಾಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ । ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 1॥ ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಮ್ । ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ತು ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ … More