ತಾವೋ ತಿಳಿವು #29 ~ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಯಿಲೆ. ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗಲೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು. ಸಂತ, ತನಗೆ ತಾನೇ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.