ಹೆಣ್ಣು : ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಸಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #29 ~ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಯಿಲೆ. ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗಲೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡ … More