ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿ ‘ಹಾಯ್ಕು’ಗಳು

ಹಾಯ್ಕು ಕವಿ ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿಯಂಥ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ