ಬುದ್ಧ ಬೋಧೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿದ, ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆಯ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ … More

ಮೋಕ್ಷ ಹುಡುಕುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ : ಲಂಕೇಶ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬದುಕು

ಗೌತಮನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಹಾಸ್ಯ, ರಸಿಕತೆ, ಭೂತದಯೆ, ಜೀವನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆತ ತಾನು ಕಂಡ ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾವುಕನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ; … More