ಬುದ್ಧ ಬೋಧಿಸಿದ ‘ಧಮ್ಮ’ : ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ ಹೊಳಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಇಲ್ಲಿದೆ… (ಇಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ)