ಪ್ರೇಮ ಬೆಳಗುವುದು ಅವಿರತ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ | ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯ ವ್ರತ#3; ಸೂಫಿ Corner

ರಚನೆ: ಬುಲ್ಲೇ ಶಾ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್