ಭಾರತವೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಹುಡುಕಾಟ; ಬನ್ನಿ, ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ!

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಣತೆಯಂತೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ, ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ನಿಜ…  ಆದರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ … More

ಸುಭಾಷಿತಕಾರನ ಅಳಲು ~ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಭಾಷಿತಗಳು #1

ಬೋದ್ಧಾರೋ ಮತ್ಸರಗ್ರಸ್ತಾಃ ಪ್ರಭವಃ ಸ್ಮಯದೂಷಿತಾಃ |  ಅಬೋಧೋಪಹತಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಜೀರ್ಣಮಂಗೇ ಸುಭಾಷಿತಮ್ ||1|| ಅರ್ಥ : ತಿಳಿದವರು ನನ್ನ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಮತ್ಸರದಿಂದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯದವರು ಓದಿಯೂ (ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ) ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. … More