ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಾರ : ಓಶೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಅನಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ … More

“ಈ ಎಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?” : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

“ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ” ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, “ಬದುಕಿಗೆ … More

ವಸುಗುಪ್ತನ ಶಿವಸೂತ್ರಗಳು : ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಣಿ #1

ಶಿವನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಶಿವನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು – ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಶಿವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಕ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೂ … More

ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಮೇಲು ಕೀಳಿನ ದೋಷವೆಲ್ಲಿಯದು? : ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆ

ದುಃಖಿತರೂ ದರಿದ್ರರೂ ಧನಿಕರೂ ಆದ ಜನರಿಂದ ದೇವರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತೋರಿಕೆಯ ಭೇದವೂ ವಿರೋಧವೂ ದೇವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದೋಷವೂ ದೂಷಣೆಯೂ ಕಳಂಕವೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ; ಆದರೆ … More

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಸಾರಾಂಶ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚುಟುಕಾಗಿ ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ…

ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರ

ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಉಪದ್ರವಗೆಳಿಗೂ ಮನೋರೋಗಗಳಿಗೂ ಚಿಂತಾವ್ಯಾಕುಲಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಅದು – “ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು”. … More