ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ : ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಬೋಧನೆಗಳು

ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೆರೆದು, ತಮಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಊರಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳು ‘ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಬೋಧನೆಗಳು’ ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈಬಲ್ಲಿನ ‘ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.