ಈ ದಿನವೇ ಸುದಿನ, ಈ ಕಾಲವೇ ಸಕಾಲ

ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ದೇಶವೇನು, ಕಾಲವೇನು? : ಭಾಗವತದ ಬೋಧನೆ