ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಹೋಳಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಶೃಂಗಾರ ರಸ, ಬದುಕನ್ನು ಸಹ್ಯವೂ ಸುಂದರವೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಿಸುವ ರಸ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಕಾಮದೇವನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ದಿನ, ಕೆಲವು ಶೃಂಗಾರ ಹನಿಗಳು, ನಿಮಗಾಗಿ… । … More