ನೇಕಾರ ಮುದುಕಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಚಾಣಕ್ಯ

ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು “ಚಾಣಕ್ಯ ರಿಸಿ” ಅಂತ ಕರೆಯುವ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ‘ಚಂದ್ರಭುಕ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾಪದ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಹೊಳಹಿನ ಎಳೆ … More

ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾದ ಬೋಧಿಸತ್ವ : ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿರೂಪಸೇನನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆಗ ಬೋಧಿಸತ್ವನು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಆನೆಯಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗಧ ರಾಜನು ಆ ಆನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. … More