ದುಂಬಿಯಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸಿ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಈ ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ, ಭಾಗವತದಿಂದ…