ದಿನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂಜಾನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :