ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಹರೀತಲೇ ಪರಾಕ್… : ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ?

ಪ್ರತಿಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕಾರಣಿಕ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ‘ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಹರೀತಲೇ ಪರಾಕ್’ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊಳಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರೂ ತಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ … More