ರಾಗಚರಿತ, ದ್ವೇಷಚರಿತ, ಮೋಹಚರಿತ – ಇವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?