ನಾಳೆ ಬರುವುದು ನಾಳೆಯೇ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ : ಬೆಳಗಿನ ಹನಿ

ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಜ. ನಾಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೂ ನಿಜ. ಹಾಗೆಂದು ನಾಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಆನಂದದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು … More

Kiran’s Never Mind series #3

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮನವಾಗಿರುವುದು (ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು) ಎರಡೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೇ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ.  ಆಲೋಚನೆಗಳು ನೀಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿ … More