ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಂಬ ಲಂಪಟರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? : ಓಶೋ ಉತ್ತರ