ಚಮಚೆ ಗಾತ್ರದ ಉಸಿರಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು : ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊನೆಗೂ ಕೊರೊನಾ ಗೆದ್ದ ವಿಜಯಗಾಥೆ