ಹುಟ್ಟು, ಬದುಕು & ವಿದಾಯಗಳ ಗಾಳಿಗಂಧ : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರುಬಾಯಿ

ಮೂಲ : ಉಮರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್ | ಕನ್ನಡ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ