ನಿತ್ಯದುಃಖಿಗಳು ಯಾರು? : ‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ಯಿಂದ ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ

‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ಯಿಂದ ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ