ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಾರಾಂಶ

ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭಾರತದೇಶ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಜಾತಿಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಜನತೆಯೂ ಅನಾಥರಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕರಾಳದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಸಹಾಯಕ ಜನತೆಗೆ ಆತ್ಮಪೋಷಕರಾಗಿಯೂ, ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದರು. ಹೀಗೆ ನವಭಾರತದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬಂದ ಸಮಾಜೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ । ಕೃಪೆ: ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳು; ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ವಿನಯ ಚೈತನ್ಯ