ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ, ಕಟ್ಟಿದ ಜೇನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರರ ಪಾಲು : ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಪಂಚತಂತ್ರದಿಂದ…