ನಿಜದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ… : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…