ಸಂಪು ಹಾಯ್ಕು, ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವ್ಯಾನ್’ಗೋ ನಿದರ್ಶನ…

ಸಂಪು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ :   ನೆಲತಬ್ಬಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಮಗು. ಮೋಡದ ಗುಬ್ಬಿ ಎತ್ತರ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ.