ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುವವು : ಶಿವಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ…

ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ; ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು!