ಎದೆಗೀಗ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಆಕರ: ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ