ನವರಾತ್ರಿ : ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ದೇವೀ ಸ್ವರೂಪ, ಮಂತ್ರ …