‘ಶೈಲಪುತ್ರಿ’ಯ ಮಂತ್ರ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ

ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ದೇವೀ ಸ್ವರೂಪ, ಮಂತ್ರ …