ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕುವುದು… ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿ! : ಫುಕುವೊಕ ಸಂದರ್ಶನ

‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ’ಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತರಾದ ಮಸನೊಬು ಫುಕುವೊಕರ ಚಿಂತನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ‘ಕೃಷಿ ಸಂತ’ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. … More