ತಾವೋ ತಿಳಿವು #24 ~ ತಾವೋ ತುತ್ತಿನಲಿ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ನಿಜದ ಮಾತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ನಿಜದ ಮಾತಲ್ಲ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತ … More