ತಾವೋ ತಿಳಿವು #63 ~ ಸಮಾಧಾನವೇ ಜಗದ ಆಶಯ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಮರು ನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವೋ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳಂಕದ ಆರೋಪ, ಆದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ ಈ … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #30 ~ ತಾವೋ ಜಾಲದ ಹೆಣಿಗೆ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಂಬತನ ಸಾವಿನೆಡೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಾಳಿನೆಡೆಗೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ? … More